Ein Gemeinschaftswerk für 2500 Jahre Demokratie: Glyptothek Etsdorf Oberpfalz

GLYPTOTHEK ETSDORF OBERPFALZ
Ein Gemeinschaftswerk für 2500 Jahre Demokratie.

Die Glyptothek in der Gemeinde Freudenberg ist ein bürgerschaftlich initiiertes Gemeinschaftsprojekt des Etsdorfer Künstlers Wilhelm Koch.

Es handelt sich um ein Gesamtkunstwerk das antike Architektur und Skulptur zeitgemäß thematisiert.

Die Umsetzung der Säulenhalle erfolgt als moderner „Betonfertigteiltempel". Sowohl die einzelnen Bauwerkelemente als auch die Figurenabgüsse werden in Beton ausgeführt.

Das Motiv der klassischen Säulenhalle greift historische Bezüge zur Glyptothek München, dem Aphaia-Tempel auf der Insel Aigina und zur Walhalla (dem bekanntesten Bauwerk der Oberpfalz) auf.

Betonkunsthalle
Glyptothek" - Raum in dem Skulpturen gezeigt werden. In der Glas-Cella der Säulenhalle werden hochwertige Betonabgüsse der Antike, angefertigt durch den Restaurator Sylvano Bertolin aus München, gezeigt.

Organisation
Die „Stiftung Glyptothek Etsdorf Oberpfalz“ ist der Träger des BauKunstWerkes und des Geländes.
Der „Verein der Freunde der Glyptothek Etsdorf" unterstützt die Realisierung, den Unterhalt und den Betrieb des BauKunstWerkes.

2500 Jahre Demokratie
Um 500 v. Chr. gab es in Athen die erste vom Volk gewählte „Demokratie“. In der entscheidenden Schlacht von Marathon im Jahr 490 v. Chr. bewährte sich das unterlegene Heer der Athener. Durch diesen Sieg gegenüber der persischen Übermacht bewahrten sie ihre Freiheit und schufen eine neue Regierungsform: die Volksherrschaft.

Realisierung
Das BauKunstWerk wird als Symbol der demokratischen Gemeinschaft durch ehrenamtliche Helfer, Sponsoren, Säulenpaten, Tempelpaten, Paten von "Bausteinen der Demokratie" und Firmen aus der Region ermöglicht.

Die Ausführung erfolgt sobald die Finanzierung gesichert ist. Ziel ist bis 2015, als Impulsprojekt an der E 50 (A6) Paris-Prag.

Spatenstich war am 12.9.2010, zum 2499igsten Jahrestag der Schlacht von Marathon.

Die Baugenehmigung wurde am 20.2.2009 erteilt.

χαλεπα τα καλα  - Khalepa ta kala - Das Schwierige ist schön."
(überliefert durch Plutarch, Erziehung, Kap. 9 und Plato, vom Staate, Buch IV, 435c).

 

GLYPTOTHEQUE ETSDORF UPPER PALATINATE

Around the turn of the millennium, Etsdorf artist and graphic designer Wilhelm Koch developed the idea for this idiosyncratic joint project initiated by citizens. High unemployment at that time and a pervasive almost depressive mood in Germany created the incentive to set an example of what can be achieved if many contribute. Nearly ten years down the road, the project has passed through all democratic levels, from presentation in a village pub, over letters to the editor, town hall meetings, local council meetings and binding land-use plan, right up to building permission, which was awarded in February 2009.

2,500 years of democracy – around 500 BC in Athens there existed the first “democracy” elected by the people. In the decisive battle of Marathon in the year 490 BC, the outnumbered army of the Athenians won the day. Due to this victory over the superior Persian forces, they preserved their freedom and created a new form of government: popular government. In 2011, Etsdorf with its 450 inhabitants will celebrate the 2,500 years of the history of democracy with the construction of a columned hall.

This is an artistic synthesis addressing antique architecture and sculpture in a contemporary way. The individual structural elements as well as the sculpture casts will all be made exclusively from the industrial material concrete. The motive of a classical columned hall picks up on historical references to the Glyptothek in Munich, the Aphaia temple on the island of Aegina and the Walhalla near Regensburg (the most famous edifice in the Upper Palatinate). The columned hall will be implemented as a modern „concrete prefab temple“.

„Glyptotheque“ – a room in which sculptures are exhibited.
High-quality concrete casts of antiques, made by Munich restorer Sylvano Bertolin, will be exhibited in the glass cella in the columned hall. In the following years, contemporary concrete art, concrete design and concrete architecture will be presented in alternating exhibitions.

The foundation „Stiftung Glyptothek Etsdorf Oberpfalz“ provides the construction-art-work and the site. The association „Verein der Freunde der Glyptothek Etsdorf“ supports construction, upkeep and operation of the construction-art-work. The construction-art-work as a symbol of the democratic community is rendered possible by the political decision-making bodies, as well as helpers and businesses in the area. No public funds are invested.

750,000 € are still needed to begin construction. The artist is looking for 15 big temple sponsors to enable construction with 50,000 € each! Sponsorships for 150 € for around 300 “building blocks of democracy” can be undertaken. 

In addition, any one interested and potential sponsors can also support the TEMPLE MUSEUM in Etsdorf by signing up as a member of the association Verein der Freunde der Glyptothek Etsdorf e.V. (HYPERLINK www.tempel-museum.de www.tempel-museum.de). From Sept 12, 2010, this museum will be providing information on the project and further background on this subject.

GLYPTOTÉKA ETSDORF HORNÍ FALC

Myšlenku tohoto komunitního projektu, iniciovaného občany, rozvinul etsdorfský umělec a grafický designer Wilhelm Koch v době na přelomu tisíciletí. Tehdejší vysoká nezaměstnanost a všeobecně depresivní nálada v Německu daly podnět k demonstraci toho, co je možné, když se lidé spojí, navzájem si pomáhají a společně pracují.

Ve své desetileté historii prodělal projekt všechny demokratické úrovně, od prezentace v hospodě přes dopisy čtenářů, shromáždění občanů, schůze Rady obce a zastavovací plán ve vazbě na záměry, až po stavební povolení, které bylo oficiálně uděleno v únoru 2009.

2500 let demokracie
Kolem roku 500 př.n.l. existovala v Aténách první, lidem zvolená "demokracie". V rozhodující bitvě u Maratonu v roce 490 př.n.l. se osvědčilo jí podřízené vojsko Atéňanů. Díky tomuto vítězství nad perskou převahou si udrželi svou svobodu a vytvořili novou formu vlády - vládu lidu. V roce 2011 slaví obec Etsdorf v Horní Falci, čítající 450 obyvatel,  realizací  sloupové haly 2500-letou historii demokracie.

Jedná se o komplexní umělecké dílo, jehož tématem je dobová antická architektura a sochařství. Provedení jednotlivých stavebních prvků, jakož i odlitky postav jsou výlučně z průmyslového materiálu - betonu. Motiv klasické sloupové haly se chápe historických vazeb na Glyptotéku v Mnichově, Chrám Aphaia na ostrově Aigina a Walhallu (nejznámější stavbu Horní Falce). Realizace sloupové haly je prováděna jako moderní "betonový chrám z prefabrikovaných dílců".

"Glyptotéka"
Prostor, v němž jsou prezentována sochařská díla. Ve skleněné cele sloupové haly jsou vystaveny velmi cenné betonové odlitky z doby antiky, zhotovené restaurátorem Silvano Bertlinem z Mnichova. V následujících letech má být v rámci střídajících se výstav prezentováno aktuální "betonové umění", "betonový design" a "betonová architektura".

Nadace "Stiftung Glyptothek Etsdorf Oberpfalz" je nositelem / provozovatelem tohoto stavebního uměleckého díla a areálu. "Spolek přátel Glyptotéky Etsdorf" podporuje realizaci, údržbu a provoz stavebního uměleckého díla. Toto je umožněno díky politickým rozhodovacím grémiím, jakož i pomocníkům a firmám z regionu, jako symbol demokratického společenství.
Chybí cca. 750.000,- EURO, pak může stavba začít. Umělec hledá 15 velkých patronů chrámu, kteří by s částkami po 50.000,- EURO umožnili stavbu, resp. realizační firmy, které by se podílely na realizaci! Kromě toho může být převzat patronát nad 325 "kameny demokracie" po 150,- EURO.

Zájemci a mecenáši mohou navíc členstvím ve Spolku přátel Glyptotéky Etsdorf e.V. mj. podpořit také CHRÁMOVÉ MUZEUM (www.tempel-museum.de) v Etsdorfu, kde jsou od 12.09.2010 k vidění informace o projektu a pozadí tématu.

 


Und wir haben einen Baustein der Demokratie gestiftet